Contemporary Art Daily

A Daily Journal of International Exhibitions
<>
Clegg & Guttmann, "Sha'at'nez oder die verschobene Bibliothek, re-contextualized - A Social Sculpture," 2004/2005

Clegg & Guttmann, “Sha’at’nez oder die verschobene Bibliothek, re-contextualized – A Social Sculpture,” 2004/2005