Norio Imai, Akira Kanayama, Takesada Matsutani, Sadamasa Motonaga, Shuji Mukai, Saburo Murakami, Shozo Shimamoto, Kazuo Shiraga, Yasuo Sumi, Atsuko Tanaka, Tsuruko Yamazaki, Jiro Yoshihara

A Visual Essay on Gutai

September 12 – October 27, 2012
Images courtesy of Hauser & Wirth, New York