Miyuki Akiyama, Marico Aoki, Masaya Chiba, COBRA, Satoru Eguchi, Takuya Ikezaki, Shunsuke Imai, Ulala Imai, Kaoru Kan, Maki Katayama, Laibo, Yasuto Masumoto, Naho Masumoto, Satomi Matsuzaki, Yu Nishimura, Misako Rosen, Jeffrey Rosen, Mizuki Takezaki, Kazuyuki Takezaki, Kazuhito Tanaka, Yutaka Watanabe, Yui Yaegashi

New Intimacies

January 12 – February 1, 2020
Images courtesy of Soda, Kyoto